Subscriu-te a ASCAD

E-mail :

TEXTO INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE DEFENSA DEL GRAN DEPENDIENTE

2014-05-01 11.48.02

Esta ILP pretende garantizar que las personas más frágiles así evaluadas y reconocidas, tengan garantizada la asignación de ayuda que les otorga la ley de Dependencia. Dicho de otra forma más rápida y clara: que no les metan la mano en el bolsillo.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LLEI DE FINANCES PÚBLIQUES DE CATALUNYA, APROVAT PEL DECRET LEGISLATIU 3/2002, DE 24 DE DESEMBRE.

 

Exposició de Motius

D’acord amb la Exposició de Motius de la LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, “l’atenció a les persones en situació de dependència i la promoció de la seva autonomia personal constitueix un dels principals reptes de la política social dels països desenvolupats. El repte no es un altre que vetllar per les necessitats de les persones que, pel fet de trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat, requereixen ajudes per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, assolir mes autonomia personal i poder exercir plenament els seus drets de ciutadania.”

Segons l’enquesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, Estudio nº 2.953, de juliol de 2012 “Opinión Pública y Política Fiscal”, el 61% dels ciutadans creuen que les administracions públiques dediquen molts pocs recursos a l’ajuda a les persones dependents, essent la xifra més alta  de entre els quinze sectors d’activitat de l’administració pública consultats.

No es pretén, amb aquesta concreta iniciativa legislativa un increment d’aquestes ajudes, amb el correlatiu increment de la despesa pública de la Generalitat de Catalunya. Si no el seu pagament puntual i prioritari.

Tot i essent la seva finalitat atendre necessitats essencials de la vida diària i els recursos destinats tant insuficients, cal garantir almenys que arribin puntualment als beneficiaris i a les entitats proveïdores i, correlativament establir la obligació de la Generalitat de Catalunya de procedir al seu pagament puntualment i amb caràcter prioritari.

Aquesta proposició de llei no te per objecte totes les prestacions de dependència, si no les de Gran Dependència, i encara que sembla adient que els gran dependents siguin atesos residencial-ment, la preferència i puntualitat de pagament que preveu s’estén tant a l’atenció domiciliaria per cuidadors no professionals com a la residencial.

Es per això que cal introduir al  un apartat 2 nou a l’article 24 Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre.

Article 24

1. Les sentències i les demés resolucions judicials que estableixin obligacions a càrrec de la Generalitat o de les entitats autònomes de caràcter administratiu de Catalunya es compliran puntualment. Si manqués en el pressupost el crèdit corresponent, se sol·licitarà del Parlament un suplement de crèdit o un crèdit extraordinari, dintre dels tres mesos següents a la notificació de la resolució.

2. El que disposa l'apartat anterior serà d'aplicació a les obligacions econòmiques a favor dels beneficiaris o de les entitats proveïdores, necessàries per atendre les prestacions de Gran Dependència derivades de l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. El compliment d'aquestes obligacions gaudirà, a més, de prioritat en relació a cap altra excepte en els casos previstos legalment.”