Subscriu-te a ASCAD

E-mail :

DRETS SOCIALS: ¿SABES QUE ES UNA ASOCIACIóN PROFESIONAL?

Aquestes entitats no tenen la consideració d’associacions empresarials o sindicats, sinó d’associacions de persones que exerceixen professions titulades no subjectes a col·legiació, prèviament inscrites en el Registre d'associacions, que acorden


Participar en òrgans consultius de l'Administració, intervenir en procediments administratius d'acord amb la llei i, en especial, ésser escoltades en l'elaboració de les disposicions de caràcter general que afectin directament l'exercici de la professió.


En cas que no visualitzi el document pdf correctament, premi el següent link per descarregar-lo

Document pdf